Tipy na výběr a instalaci vsakovacích modulů pro vsakování dešťové vody na pozemku

Česká legislativa z důvodu zamezení rychlého odtoku srážkové vody ze zpevněných ploch a nedostatečné kapacitě kanalizačních sítí nařizuje majitelům nově stavěných nemovitostí zpracovat dešťovou vodu na vlastním pozemku. Praktické řešení nabízejí vsakovací moduly, které disponují okamžitou akumulační schopností a snadnou instalací i údržbou. Jaké však vybrat a co jejich montáž obnáší? Nechte se od nás provést cestou účinného vsakování dešťové vody pomocí vsakovacích modulů.


K vsakování dešťové vody se hojně používají nejrůznější trativody (štěrkové vsakovací objekty), které, jsou-li navrženy správně, mohou v dobře propustných zeminách poměrně spolehlivě fungovat. Problémem je však zajištění jejich dlouhodobé funkčnosti, nemožnost čištění a minimální okamžitá volná kapacita pro přívalový déšť. Všechny tyto nedostatky štěrkových objektů jsou naopak hlavními přednostmi vsakovacích modulů. Co vlastně vsakovací moduly jsou?

Vsakovací moduly

Vsakovací moduly jsou duté konstrukce s instalací pod zem. Tam vytvářejí prostor pro nátok přebytečné vody a skrze otvory jí dovolují postupné vsáknutí do okolního terénu – tím zajišťují navrácení dešťové vody zpět do přírody v místě spádu srážek.

Nespornou výhodou vsakovacích modulů je jejich okamžitá akumulační schopnost, tedy zmiňovaný volný objem pro prudký přívalový déšť. Není třeba, aby voda protékala skrz perforace drenáže a mezery kameniva. Do vsakovacího objektu jednoduše nateče přímo z potrubí od okapových svodů, žlabů či uličních vpustí. Další výhodou je, že pro dosažení stejného retenčního objemu je oproti štěrkovým vsakům potřeba třetinový objem.

Vsakovací moduly se nepoužívají jen na zahradách rodinných domů či chalup, běžně jsou instalovány například u obchodních domů, silnic, velkých parkovišť či rovných střech výrobních a skladovacích hal. Kam je vhodný jaký vsakovací modul a z čeho je možné vybírat?

Výběr vsakovacího modulu

Mezi nejčastěji používané vsakovací moduly se řadí vsakovací tunely, vsakovací bloky a vsakovací jímky. Každý z těchto modulů má konkrétní specifika pro instalaci i místo využití.

Vsakovací tunel Garantia

Vsakovací tunely

Vsakovací tunely představují nejvhodnější řešení pro vsakování dešťové vody u rodinných domů a menších rekreačních objektů. Využít je lze i jako bezpečnostní přepad u podzemních akumulačních nádrží na dešťovou vodu nebo čistíren odpadních vod. Mají největší akumulační objem ze všech vsakovacích modulů díky absenci vnitřních výztuh. Z toho důvodu jsou schopné pojmout velké množství vody; oproti štěrkovým vsakům nabízejí tunely až trojnásobný akumulační objem. Z tunelů lze poskládat libovolný počet řad, přičemž každá řada může mít libovolný počet tunelů.

 

Vsakovací blok RainBloc Compact

Vsakovací bloky

Vsakovací bloky jsou ideální volbou pro vsakování dešťové vody na malých i velkých pozemcích, od rodinných domů až po průmyslové objekty. Pomocí spojek je možné jednotlivé bloky skládat horizontálně i vertikálně do různých tvarů a velikostí bez použití těžké techniky. Pevné, vysoce odolné bloky s dlouhou životností a snadnou inspekcí lze využít nejen jako vsakovací systém, ale po obalení a svaření hydroizolační folie i jako akumulační nádrž na dešťovou vodu nebo jako retenční nádrž s regulovaným odtokem.

 

Vsakovací jímka

Vsakovací jímky

Vsakovací jímky představují vhodnou alternativu k blokům či tunelům v místech, kde není prostor pro velké vsakovací systémy. Vynikají především tím, že mají okamžitou akumulační schopnost a v dobrých vsakovacích podmínkách jim pro vsakování dešťové vody stačí jen malá plocha. Ze všech vsakovacích systémů mají jímky díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti nejjednodušší instalaci, navíc je lze v případě potřeby nastavit pomocí prodlužovacích nástavců.

 

Instalace vsakovacího modulu

V první řadě je důležité správně nadimenzovat vsakovací objekt na základě znalosti velikosti a povrchu odvodňované plochy a také propustnosti zeminy. Koeficient vsaku půdy může sdělit hydrogeologický průzkum, nebo jednoduchý test, který si lze udělat svépomocí.

TIP Aquanixu: Návod na test vsakování svépomocí je popsaný v našem článku Řešíte dimenzování vsaku? Udělejte si test vsakování podle našeho návodu.

Jakmile znáte velikost vsakovacího objektu, můžete vybrat vhodný typ vsakovacích modulů a začít se samotnou instalací.

 • Po vytyčení místa pro vsakovací objekt se vhodnou technikou vyhloubí jáma požadovaných rozměrů. Pro dostatečný prostor pro práci se doporučuje, aby základna výkopu přesahovala rozměry vsakovacího objektu na každé straně minimálně o 50 centimetrů.
TIP Aquanixu: Vsakovací moduly mají různá kritéria pro hloubku uložení – ta vycházejí z výšky vsakovacího objektu, zatížení provozem a plánovaného napojení potrubí. Při instalaci je proto naprosto nezbytné držet se montážního návodu!
 • V momentě, kdy je jáma správně vyhloubená, lze na její dno nasypat štěrkový podklad frakce 8/16. Síla vrstvy štěrkového podkladu by měla být ideálně 15-20 centimetrů. Tuto vrstvu je třeba důkladně srovnat a zhutnit.
 • Geotextilie tvořící ochrannou vrstvu (brání vniknutí nečistot do vsakovacího objektu) se pokládá na podkladovou vrstvu. Vzhledem k tomu, že vsakovací systém bude do geotextilie později balen celý, je nutné zajistit dostatečný přesah.
 • V případě instalace vsakovacích tunelů se geotextilie nepokládá na dno výkopu, obalují se po umístění systému pouze boční strany a povrch.
 • Nyní je možné vsakovací systém opatrně umístit do výkopu. V případě sestavování vsakovacích bloků je nutné k jejich spojení použít napojovací spojky (konektory), vsakovací tunely se na sebe dají napojit vzájemně.
 • Jakmile je vsakovací objekt složen, celý se zabalí do geotextilie.
 • V tuto chvíli je zapotřebí zajistit vstupy a větrací otvory v náležité dimenzi.
TIP Aquanixu: Pro snazší vyřezání doporučujeme použít přímočarou pilu.
 • Na povrchu vstupu se vyřízne otvor do geotextilie. Vstupní trubka se zasune asi 150 mm a přebývající geotextilie se přilepí k trubce. Větrací otvory se zhotovují stejným způsobem. Vertikálně orientované výstupy pro odvětrávání lze vytvořit vyvrtáním, případně vyříznutím otvoru ve svislé stěně a použitím 90° PVC kolena.
 • Před tím, než se vsakovací systém obsype štěrkem a zasype zeminou je nutné ověřit, zda jsou napojeny všechny vstupy, odvětrávací otvory i šachty a jestli nedošlo k posunu geotextilie – přesahy musí zůstat na svém místě.
 • Pokud místo instalace nevyžaduje speciální zásypový materiál, je zabalený vsakovací systém zasypán hrubým sypkým materiálem alespoň po horní okraj (oblázkový štěrk, drcené kamenivo 8/16).
 • Pro zarovnání terénu lze použít vykopanou zeminu či podobný materiál.
TIP Aquanixu: Ostré předměty, velké kameny a další podobné nežádoucí předměty je vhodné odstranit.

Při správném výpočtu velikosti vsakovacího objektu a řádně provedené instalaci vsakovacího modulu tak každý majitel nové nemovitosti splní nejen svou legislativní povinnost, ale předejde i nechtěným komplikacím v podobě zamokřeného pozemku či vyvěrání dešťové vody na konci okapových svodů nebo přes odvětrávací otvory.